Home /

 

شرکت تتا سافت

با هدف ارائه خدمات نرم افزاری ،طراحی و توسعه وب سایت همراه با آموزش کادر جوان خود برای ارتقاءدانش فنی آنان در زمینه علوم جدید ارتباطات و خدمت به عموم مردم ،شرکتها و سازمان ها تاسیس گردید .

ما از هرگونه هزینه زائد اجتناب می کنیم ،همچنین ما عقیده داریم مشتری نباید بهای ضعف های مدیریتی و یا اشکالات اجرایی کار ما را بپردازد.پس ما پیش از راه اندازی هر سرویس جدید ،به دقت آن را مورد مطالعه قرار داده و قابلیت اجرایی آن را برسی می کنیم.همچنین ما بر این عقیده هستیم که به دست آوردن سودکمتر از یک مشتری در صورتیکه به نحوی انجام گردد که مشتری از خدمات ارائه شده رضایت داشته باشد،آن مشتری را به یک قوه تبلیغی خود ساخته مبدل می کند ،و این افزایش سود ما را به عنوان ارائه دهنده خدمات در بر خواهد داشت .این اصول ساده ،در عمل قابل بکار گیری هستند و پایه تمامی فعالیت های مارا تشکیل می دهند.

ما با حسن نیت کامل اصول ساده شگفت انگیز کارمان را منتشرمی کنیم چون عقیده داریم که در یک فضای رقابتی سالم ،جای کافی برای ما و تمام همکاران دیگرمان وجود خواهد داشت ،و این فضا در نهایت هم به نفع ما وهم به نفع مردم به عنوان مشتری آینده ما و همکاران ما خواهد بود  .